Felhívás szociális tűzifa igényléséhez

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sajópálfala Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a

9/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét, melynek értelmében 2023. december 1. napjától az idei éven is

igényelhető szociális tűzifa.

Kérelmek benyújtási határideje: 2023. december 21.

  1. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális célú tűzifát biztosíthat:
  2. a) annak akinek a háztartásában a Szt. szerinti
  3. aa) aktív korúak ellátására,
  4. ab) időskorúak járadékára jogosult él, továbbá
  5. ac) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak, valamint
  6. c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 220.000 Ft-ot.
  7. d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

feltéve, hogy az ingatlan szénnel és tűzifával fűthető és erről nyilatkozik.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a

lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A szociális célú tűzifa juttatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a 9/2023. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) – (3) bekezdése alapján.

  1. a) az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján számított jövedelem alátámasztására jövedelemigazolást.
  2. b) az 5. § (1) bekezdés a)-ab) pontjaiban megfogalmazott jogosultságot alátámasztó határozatot.

az igénylő és a vele egy háztartásban élő nagykorú személyek utolsó havi jövedelemigazolása, nyugellátásban

részesülők esetén a 2023. évi nyugdíjértesítő szükséges.

Kérelem Sajópálfala Község Önkormányzata Hivatalában kérhető

vagy az alábbi linken letölthető

Megszakítás