Álláslehetőség: Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői – magasabb vezetői

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  35402

Intézményi iktatószám:  4957-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

FELSŐZSOLCAI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői – magasabb vezetői

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében meghatározott szociális tevékenységek – szociális étkeztetés, család- és gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, idősek nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, házi segítségnyújtás – megszervezése és irányítása. Az intézményvezetéssel kapcsolatos szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok jogszabályok szerinti ellátása, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása. A hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, azok betartásának biztosítása, fenntartó felé fennálló beszámolási kötelezettség teljesítése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatok: – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben, – a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, – a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom, – a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, – a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. §-a, továbbá 43/A. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok, – amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozatot. A pályázat benyújtásának módja: – postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető. – személyesen: Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.) titkárságán. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást, információt nyújt: Szarka Tamás elnök a 46/613-000-as telefonszámon.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Felsőzsolca

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A Társulás fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., jogszabályban meghatározott szakirányú képesítés

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, val

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségének megfelelő munkakörre szól

 legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

 a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 szakmai program

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.09.29. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat a 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet rendelkezései szerint Társulás Társulási Tanácsa dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Felsőzsolca Város Önkormányzata honlapja, hirdetőtáblája Sajópálfala Község Önkormányzat honlapja,

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.01.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.08.28.

Megszakítás